Paszporty Unijne


MIKROCZIPY NOWI I OBECNI KLIENCI CENA 40 ZŁ

budowa mikroczipa Mikroczip o wymiarach 2,21x12 mm, zbudowany jest z elektronicznego układu scalonego oraz cewki będącej anteną mikroczipa. Wszystko umieszczone jest w szklanej powłoce bioglas, która zapobiega przed dostaniem się do mikroczipa płynów wewnątrzustrojowych, które mogłyby uszkodzić układ scalony. Polimerowa powłoka pokrywająca mikroczip zapobiega dodatkowo ewentualnej migracji. Szklana kapsułka jest obojętna dla organizmu a każdy wszczepiony mikroczip jest sterylny. Iniekcja odbywa się za pomocą jedno- lub wielorazowego zestawu, na który składa się igła z mikroczipem i strzykawka iniekcyjna.

Mikroczip to produkt jednorazowego użytku - sterylnie zapakowany w blistrze. Można nim znakować psy, koty, tchórzofretki i konie. Do każdego opakowania dołączonych jest 6 naklejek z numerem kodu mikroczipa.

budowa mikroczipa

Identyfikacja zwierząt stosowana jest przez człowieka od setek lat. Zmieniają się założenia technologiczne i poszczególne elementy. Cel pozostaje jednak ten sam, chodzi o nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisaniu go do właściciela.

Przez wiele lat człowiek wypracowywał różne techniki znakowania zarówno w identyfikacji zewnętrznej - wizualnej jak i tej, która integralnie związana jest ze zwierzęciem, jak wymrażanie, wypalanie czy tatuaż.

Wszystkie te metody okazują się jednak niedoskonałe i limitowane przez technologię, w której są wykonywane.

Tatuaże wybarwiają się bądź zacierają, brak jest też prawidłowych schematów identyfikacyjnych oraz profesjonalnie prowadzonych rejestrów. Metoda ta, będąca najczęściej stosowaną przez hodowców, ma jednak więcej wad niż zalet.

Identyfikacja za pomocą mikroczipa staje się coraz bardziej popularna i trzeba zaznaczyć, że prowadzona w prawidłowy sposób jest najdoskonalszą i najmniej szkodliwą spośród dotychczas poznanych metod.

budowa mikroczipabudowa mikroczipa

Staje się jednak bezcelowa bez utrzymania poprawnego schematu, jakim jest rejestracja w bazie danych.

Istnienie dobrze zorganizowanego systemu rejestracji współgrającego z prawidłowo prowadzoną identyfikacją zwierząt stanowi o sukcesie i jest gwarancją na utrzymanie głównego założenia, jakim jest jak najszybsze uzyskanie tożsamości oznakowanego zwierzęcia.

Według amerykańskiego instytutu badań statystycznych tylko 16% psów i 2% kotów, które nie zostały oznakowane, a trafiają do schroniska, odbieranych jest przez prawowitych właścicieli.

Niestety dalej w wielu krajach w wyniku eutanazji spowodowanej brakiem możliwości znalezienia pierwotnego właściciela, ginie więcej psów niż w wyniku chorób bądź wypadków.

Pod tym linkiem dowiesz się więcej o historii identyfikacji elektronicznej.

ZASADY WYWOZU ZWIERZĄT DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE
(obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r.)

Psy, koty, fretki

UWAGA! Przed wyjazdem należy upewnić się czy poniższe informacje nie zostały zaktualizowane (wiele z nich pochodzi ze stron internetowych władz weterynaryjnych kraju docelowego), a dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione. Informacje te stanową jedynie poglądowe uzupełnienie do ogólnie obowiązujących przepisów, w związku z czym Główny Inspektorat Weterynarii nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy są one już nieaktualne.

 1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.
  Mikroczip musi spełniać następujące wymogi: (zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym) Standardowy system dentyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):
   
  • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
  • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

  Tatuaże (wyraźnie czytelne) są metodą identyfikacji zwierząt, która akceptowana była do dnia 3 lipca 2011 r.

  Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest oznakowanie mikroczipem. Jednakże, Komisja Europejska wyjaśnia, iż zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z bowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
 2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. (Więcej informacji o szczepieniu)

  Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia.
 3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl.
 4. W przypadku podróży na terytorium następujących krajów: WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA,FINLANDIA, MALTA

  U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).
 5. W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. (Więcej na ten temat)
 6. PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ MOŻLIWY

  - MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WYMOGI –

Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku. Organem właściwym do udzielenia informacji w tej sprawie jest MINISTERSTWO ŚRODOWISKA.


 

PAŃSTWO:

Austria

Psy, koty i fretki czyli zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do Austrii, muszą spełniać następujące wymagania:
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Belgia

Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE) i towarzyszy im oświadczenie hodowcy, że zwierzę/-ta pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne, oraz jeśli jest zaopatrzone w paszport [zgodnie z definicją OIE, Polska NIE jest krajem wolnym od wścieklizny]. W przypadku ptaków utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie wwozu, jeśli pochodzą z krajów członkowskich, pod warunkiem, iż nie pochodzą z regionów objętych restrykcjami związanymi z wysoce zaraźliwą ptasią grypą lub rzekomym pomorem drobiu (choroba Newcastle). Gołębie wprowadzane na terytorium Belgii muszą zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie co najmniej 3 tygodnie przed podróżą. Zakazana jest sprzedaż psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami, jak również nie mogą one brać udziału w wystawach. Natomiast nie ma zakazu wprowadzania ich na terytorium Belgii jako psów towarzyszących swoim właścicielom w podróży.

Podróż ze zwierzakiem

Informacje dotyczące przemieszczania o charakterze komercyjnym/ handlowym:

Zasady handlu

Bułgaria

Cypr

Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 dni.

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Czech, jeśli towarzyszy im paszport oraz:

 • Pisemne oświadczenie hodowcy, potwierdzające, iż zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną), lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.
 • Nie ma żadnego zakazu uwzględniającego przemieszczania psów z przyciętymi uszami i/lub ogonami na terytorium Czech. Jednakże, importowane psy (tak samo jak psy w Czechach) z przyciętymi uszami nie mogą być wystawiane ani nie mogą brać udziału w konkursach. Przycinanie uszu w Czechach jest zakazane, jedynie jest możliwe z przyczyn zdrowotnych. Natomiast przycinanie ogonów u psów nie jest zakazane, może być wykonane przez kompetentną osobę, w okresie do 8 dnia życia.
 • W przypadku długotrwałego utrzymywania (ponad 3 miesiące) psów (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych), nowy właściciel powinien skontaktować się z lokalnymi władzami miasta/gminy w celu rejestracji oraz uiszczenia opłat (warunki różnią się w zależności od miasta/gminy, niektóre władze wymagają oznakowania psów za pomocą mikroczipu).

Czechy

 • W przypadku dalszego utrzymywania i hodowli (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych) tzw. „gatunków zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” potrzebne jest pozwolenie na trzymanie takich gatunków zwierząt na terytorium Czech. Gatunki tych zwierząt są określone w prawie krajowym. Pozwolenie na utrzymywanie „zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” jest wydawane przez lokalne władze weterynaryjne na podstawie kontroli na miejscu.
 • W przypadku ptaków towarzyszących (z wyjątkiem drobiu) w ilości nie przekraczającej 5 sztuk nie ma specjalnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
 • W przypadku więcej niż 5 sztuk ptaków oraz w przypadku gołębi konkursowych mają zastosowanie warunki dla handlowego przewozu zwierząt (ptakom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (ptaki inne niż gołębie -zgodnie z Art. 7 Dyrektywy 92/65/EWG, gołębie-zgodnie z warunkami określonymi przez Dyrektywę 90/539/EWG).
 • W przypadku innych gatunków zwierząt towarzyszących wykazanych w części C Załącznika I Rozporządzenia Nr 998/2003 (bezkręgowce -z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady lub ssaki -gryzonie i króliki domowe), nie ma szczególnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
 • Odnośnie gatunków zwierząt, dla których wymagane jest świadectwo CITES nie ma określonych dodatkowych wymagań weterynaryjnych. W zależności od gatunku niezbędna jest stosowna dokumentacja.

Dania

Zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Królestwa Dani, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Estonia

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Republiki Estońskiej, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Finlandia

Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane z Polski na terytorium Finlandii.

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Finlandii, muszą spełniać następujące wymagania:

Podczas przemieszczania, zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Poniższe wymagania dotyczą psów, kotów i fretek, które nie są przeznaczone na sprzedaż ani do przekazania innemu właścicielowi.

 • W pierwszej kolejności zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii. Informacje dotyczące identyfikacji zwierzęcia, poświadczenie ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, informacje o wyniku badania efektywności tego szczepienia muszą zostać poświadczone w paszporcie zwierzęcia przez upoważnionego lekarza weterynarii. Przeprowadzenie zabiegu odrobaczania zwierzęcia również musi być poświadczony przez lekarza weterynarii w paszporcie.
 • Uwaga!!! Identyfikacja zwierzęcia musi poprzedzać szczepienie przeciwko wściekliźnie (szczepieniu należy poddać zwierzę już zidentyfikowane).
 • Następnie zwierzęta muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie przy użyciu inaktywowanej szczepionki zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową/dawkę (standard WHO). Szczepienie powinno zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie co najmniej 21 dni od daty jego dokonania.

  Uwaga!!! Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane na terytorium Finlandii.
   
 • Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania (echinococcosis) nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia.

Francja

Zakazany jest wwóz do Francji zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesięcy i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie.

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

We Francji istnieją 2 kategorie psów dużych ras uznane przez prawodawstwo francuskie jako niebezpieczne: 1) psy w typie pitbull terrier oraz w typie „boerbull” (rasa nie zatwierdzona przez FCI, pochodząca z RPA); psy z nimi spokrewnione i nie posiadające rodowodu-ich wprowadzanie do Francji jest zabronione. Utrzymywanie we Francji psów tej kategorii wymaga uzyskania zezwolenia. 2) psy ras dużych, w odniesieniu do których świadectwo lub rodowód mogą uzasadniać wpis do księgi rodowodowej-wyglądem podobne do psów z 1 kategorii-wprowadzanie psów tej kategorii jest dozwolone, jednak potrzebne jest uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów tej kategorii. Wprowadzanie psów z obciętymi uszami do celów innych niż na sprzedaż jest dozwolone. Jednakże we Francji obowiązuje zakaz obcinania uszu u psów w celach innych niż lecznicze. Obowiązuje również zakaz prezentacji psów z obciętymi uszami. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne. Ptakom oraz innym zwierzętom towarzyszącym swoim właścicielom musi towarzyszyć świadectwo wydane przez lekarza weterynarii, zaświadczające, iż pochodzą one z terytoriów, na których nie występują choroby właściwe dla danego gatunku oraz że są w dobrym stanie zdrowia. Właściciel musi poświadczyć, iż zwierzęta nie są przeznaczone na sprzedaż. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko chorobie Newcastle.

Grecja

 • Tatuaże są dopuszczalną metodą identyfikacji dla zwierząt starszych niż 3 miesięczne. Dla szczeniąt jedyną akceptowaną metodą identyfikacji jest oznakowanie mikroczipem.
 • Ptakom towarzyszącym swoim właścicielom w podróży winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/miejsca wyjazdu. * Dla innych zwierząt towarzyszących nie są wymagane żadnych specjalnych dokumentów, chyba, że zostaną wprowadzone restrykcje dotyczące zdrowia zwierząt. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie greckich władz weterynaryjnych w zakładce „movement of pet animals” w angielskiej wersji językowej strony: www.minagric.gr.

Hiszpania

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Królestwa Hiszpanii, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Holandia

Psy koty i fretki czyli zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Holandii, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785

Dozwolony jest wwóz zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca życia do Holandii, które nie są zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Poprawnie wypełniony paszport oraz ustne oświadczenie właściciela przekazane kontrolującemu, że szczenięta nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami i nie były narażone na zakażenie wścieklizną, będą wystarczające. Od dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie rasy psów są dopuszczone do wwozu do Holandii, z wyjątkiem psów wykazujących agresywne zachowanie podczas wykonywania oficjalnej kontroli. W Holandii obowiązuje zakaz przycinania uszu i ogonów u psów. Import psów z przyciętymi ogonami i uszami z krajów, w których taki zakaz nie obowiązuje, jest w dalszym ciągu dozwolony. Jednak, takie zwierzęta nie są dopuszczone do targów/pokazów oraz nie mogą być wystawiane na sprzedaż. W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt mogą być wwożone z innych państw członkowskich UE. Oczywiście zwierzęta chronione mogą być importowane tylko ze specjalnym zezwoleniem i muszą im towarzyszyć stosowne dokumenty. Dla ptaków trzymanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie importu, a paszport lub świadectwo zdrowia nie są wymagane. Jednakże, w przypadku transportu więcej niż 5 sztuk, zastosowanie mają przepisy Dyrektywy 92/65. Dla zwierząt gatunków chronionych (CITES), potrzebne jest obowiązujące na terenie UE świadectwo, lub jeśli wymagane inne dokumenty. Jeśli zwierzę z gatunku objętego Konwencją Waszyngtońską (CITES) nie jest wskazane w Załączniku A Rozporządzenia 338/97, wystarczy okazanie dowodu legalnego pochodzenia zwierzęcia. Możliwe jest, aby dodatkowe przepisy krajowe Holandii miały zastosowanie do pewnych zwierząt gatunków chronionych w Holandii. A Rozporządzenia 338/97, wystarczy okazanie dowodu legalnego pochodzenia zwierzęcia. Możliwe jest, aby dodatkowe przepisy krajowe Holandii miały zastosowanie do pewnych zwierząt gatunków chronionych w Holandii. Przemieszczanie z Polski na terytorium Irlandii psów, kotów w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz u których nie zostało przeprowadzone badanie w kierunku szczepienia przeciwko wściekliźnie JEST NIEDOZWOLONE! OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!

 • Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest na stronie internetowej http://www.agriculture.gov.ie/pets/

Irlandia

 • Dla gryzoni i zajęczaków wymagane są zezwolenia importowe. Wymagane jest także oświadczenie właściciela potwierdzające, że zwierzęta są przemieszczane bezpośrednio z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia, zostały urodzone w niewoli i są tam trzymane od urodzenia, nie wykazują widocznych objawów choroby (włączając, w przypadku zajęczaków, myksomatozę) i nie pochodzą z gospodarstw, w których wprowadzono restrykcje związane ze zdrowiem zwierząt. Dla gatunków ssaków innych niż gryzonie czy zajęczaki pozwolenia są rozpatrywane na podstawie konkretnego przypadku.
 • Właściwą władzą wydającą zezwolenia importowe jest Wydział do Spraw Zdrowia Zwierząt i Dobrostanu Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii (Animal Health and Welfare Division, Departament of Agriculture, Fisheries and Food).
 • Ptaki jako zwierzęta towarzyszące wprowadzane są na terytorium Irlandii na ogólnych zasadach, musi im towarzyszyć deklaracja właściciela, jednakże nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • Gołębiom wprowadzanym na terytorium Irlandii w celach hodowlanych winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii (zgodne z wzorem 3 Załącznika IV Dyrektywy Rady z dnia 15 października 1990r. -90/539/EWG), poświadczające, że gołębie zostały zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • Dla gołębi wprowadzanych na terytorium Irlandii z innych państw członkowskich na loty lub zawody, nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia, jednakże musi im towarzyszyć deklaracja właściciela. Gołębie muszą zostać zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy szczepionką wyprodukowaną dla gołębi. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • Dla zwierząt dla których wymagane są świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/wyjazdu.

Litwa

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Litwy, jeżeli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.

 • Wprowadzanie na terytorium Litwy psów używanych do walk (Pit Bull Terrer, Bandog Mastiff), krzyżówek tych psów oraz krzyżówek psów ras uznawanych za niebezpieczne (krzyżówki: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog) jest zabronione. W celu otrzymania zezwolenia na nabycie, utrzymywanie, hodowlę i handel psami ras uznawanych za niebezpieczne (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog), należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta w przeciągu 5 dni, jednakże właściciel psa musi być pełnoletni (18 lat) i posiadać rodowód zwierzęcia.
 • Nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami na terytorium Litwy. Jednakże, zabiegi chirurgiczne zmieniające wygląd zwierzęcia i/lub wykonywane ze względów innych niż zdrowotne (w szczególności kopiowanie uszu i/lub ogonów, podcinanie strun głosowych, usuwanie pazurów i usuwanie kłów) są zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zadecyduje o konieczności wykonania takiego zabiegu.
 • Ptaki towarzyszące, w ilości nie przekraczającej 5 sztuk, nie muszą posiadać żadnych dokumentów, z wyjątkiem ptaków z rodziny papug, którym musi towarzyszyć świadectwo pochodzenia i muszą być oznakowane.
 • Gołębiom przemieszczanym na targi, pokazy, wystawy i zawody musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta pochodzą z regionów wolnych od chorób zakaźnych ptaków, zwierzęta zostały zbadane w dniu wysyłki oraz są zdrowe i są zdolne do podróży.
 • Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku. Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących na terytorium Litwy można uzyskać pod adresem: www.vet.lt e-mail: vvt@vet.lt

Luksemburg

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Luksemburga, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Łotwa

W przypadku przewożenia zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwierze musi być zaopatrzone w paszport oraz oświadczenie właściciela, że zwierze pozostawało w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne. Na Łotwie zabronione jest utrzymywanie jako zwierząt towarzyszących oraz ich wprowadzanie na terytorium państwa zwierząt jadowitych i drapieżnych, ssaków naczelnych, ssaków morskich oraz zwierząt, które wymagają karmienia żywymi ssakami ciepłokrwistymi.

 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Niemcy

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Niemiec, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Niemiec, jeśli towarzyszy im matka lub, oprócz paszportu, zaopatrzone są w pisemne oświadczenie właściciela, że przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami. Decyzję o możliwości wjazdu i wydanie zezwolenia na wjazd z młodym zwierzęciem leży w kompetencji i mocy właściwych władz landu. Zalecane jest skontaktowanie się z właściwymi władzami weterynaryjnymi landu wjazdu do Niemiec. Rasy powszechnie uznawane za niebezpieczne, a w szczególności psy ras oraz ich krzyżówek: Pit Bull Terrier American Staffordshire Terrier Staffordshire Bull Terrier Bull Terrier, a także psy innych ras, które mogą być uznane za niebezpieczne (określone w prawie każdego landu) lub psy wykazujące zachowania agresywne, nie mogą być w Niemczech utrzymywane bez zezwolenia. Właściwe władze landu opracowały szczegółowo wymagania dla osób utrzymujących ww. rasy oraz warunki utrzymywania psów tych ras. Generalnie, nie ma możliwości wjazdu na pobyt stały do Niemiec z psami należącymi do jednej z ww. ras. Jedynie w przypadku wjazdu na pobyt czasowy istnieje taka możliwość, jednakże należy przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tym zakresie u właściwych władz landu.Zezwolenia wydawane są przez kompetentne władze federalne miejsca przeznaczenia.

Listę właściwych władz poszczególnych landów, informacji można znaleźć pod adresem internetowym: www.bmelv.de

Nie ma zakazu przemieszczania na terytorium Niemiec psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Jednakże,k właściwe władze mogą dokonywać kontroli w tym zakresie w przypadku podejrzenia, iż psy zostały wywiezione z Niemiec, w celu kopiowania uszu i/lub ogonów, a następnie przywiezione z powrotem. W Niemczech zabroniona jest amputacja jakichkolwiek części ciała zwierząt kręgowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze względów zdrowotnych. Psy myśliwskie, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich oraz jeśli jest to wymagane ze względu na kierunek użytkowy, nie są objęte tym zakazem. Zabronione jest również wystawianie psów, których części ciała zostały całkowicie, lub częściowo amputowane, w szczególności uszy i ogony. Zakaz ten nie dotyczy, jeśli zabieg amputacji został wykonany przed 1 września 2001 r. Dozwolone jest przemieszczanie do 3 sztuk królików i/lub do 3 sztuk ptaków (z wyjątkiem drobiu oraz papug i papużek)-bez zezwolenia na przemieszczanie w celach turystycznych. W przypadku papug i papużek zezwolenie nie jest wymagane, jeśli ptakom towarzyszy świadectwo zdrowia (ważne przez 10 dni od daty wystawienia), wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta są zdrowe oraz w stadzie pochodzenia nie notowano chorób przenoszonych przez papugi i papużki w ciągu ostatnich 30 dni. Przy przewozie więcej niż 3 sztuk, wymagane jest świadectwo zdrowia zgodne z Załącznikiem E Dyrektywy 92/65/EWG. Dyrektywa

Portugalia

Psy i koty poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Portugalii, jeżeli są zaczipowane i jeśli oprócz paszportu, towarzyszy im matka, od której są w dalszym ciągu zależne oraz której paszport zaświadcza, iż jest oznakowana mikroczipem (ew. tatuażem) oraz została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i że szczepienie jest ważne.

 • Nie jest dozwolony wwóz w celach handlowych, w celu odstąpienia innemu właścicielowi lub też bezpośredniego przekazania rodowodowych psów następujących ras oraz ich krzyżówek: Tosa Inu, Fila Brasileiro, American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Staffosrdshire Bull Terrier, Staffosrdshire Terrier Americano, Rottweiler. Natomiast przed wprowadzeniem psów rodowodowych w celach hodowlanych wymagane jest uzyskanie wcześniejszego zezwolenia władz weterynaryjnych Portugalii. Podróżowanie w celach z psami tych ras jest dopuszczone, jednakże, jeśli pobyt w Portugalii będzie dłuższy niż 4 miesiące -zwierzę będzie musiało być poddane zabiegowi sterylizacji bez względu na płeć. Lekarz weterynarii, który wykona zabieg wystawi zaświadczenie, iż ten konkretny pies/suka zostało wysterylizowane. Na zaświadczeniu podany będzie numer mikroczipu oraz data wykonania zabiegu.
 • Przed wyjazdem na terytorium Portugalii z psem z kopiowanymi uszami i/lub ogonem (lub innymi amputowanymi częściami ciała), należy zaopatrzyć się w zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii potwierdzające, iż zabieg amputacji części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała.Zaświadczenie takie winno być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Pozostałe zwierzęta towarzyszące wymienione w rozporządzeniu(WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG (bezkręgowce-z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, ptaki-z wyjątkiem drobiu lub ssaki -gryzonie i króliki domowe) muszą być identyfikowane i posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta nadają się do podróży i nie wykazują objawów klinicznych chorób właściwych dla danego gatunku zwierzęcia.
 • Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.
 • Ptaki towarzyszące swoim właścicielom w podróży muszą być oznakowane oraz winno im towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta:
 • Pochodzą z gospodarstw, w których nie odnotowano przypadków ptasiej grypy w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką; * pochodzą z gospodarstw lub regionów, które nie są objęte restrykcjami w związku ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu (choroba Newcastle); * dodatkowo, ptaki z rodziny papug: nie pochodzą z gospodarstw lub nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których odnotowano przypadki ornitozy. Okres zakazu od ostatniego odnotowanego przypadku i zakończenia okresu leczenia wynosi 2 miesiące. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się: veterinaria@mail.telepac.pt

Rumunia

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Rumunii, jeżeli jeśli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne. Krajowe prawodawstwo rumuńskie, regulujące utrzymywanie niebezpiecznych lub agresywnych psów, określa obowiązki dotyczące właścicieli psów i warunki utrzymywania psów takich ras. Obowiązki dotyczące właścicieli psów

Słowacja

Zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium Słowacji, muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.
 • Muszą być zapatrzone w paszport dla zwierząt;
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Uwaga !!! Przemieszczanie zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w wieku poniżej 3 miesiąca życia na terytorium Republiki słowackiej jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • zwierzęta musza być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipu (preferowany sposób identyfikacji);
 • urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi w części XI („Inne”) paszportu, informacje, że zwierzęta do czasu przemieszczenia pozostawały w miejscu ich urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na zakażenie wścieklizną lub że towarzyszy im ich matka, od której są jeszcze zależne.

Słowenia

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Słowenii, jeżeli są zaczipowane oraz towarzyszy im paszport. Młode zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie). W miejscach publicznych psy powinny być prowadzane na smyczy, a psy wykazujące zachowania agresywne powinny mieć kaganiec. Na terytorium Słowenii zakazane jest kopiowanie uszu i ogonów, jednakże nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Gołębie przewożone na terytorium Słowenii na wystawy lub wypuszczane na loty winny zostać zaszczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle). Podróż między krajami Unii Europejskiej

Szwecja

 • Zwierzęta muszą zostać oznakowane za pomocą microchipu umiejscowionego po lewej strony szyi. Oznakowanie musi nastąpić przed szczepieniem!
 • Oznakowane zwierze musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Wwóz do Szwecji może nastąpić najwcześniej po upłynięciu 21 dni od szczepienia.
 • Zwierze należy odrobaczyć preparatem zawierającym prazikwantel i epsiprantel (profilaktyka echinokokozy) nie szybciej niż 10 dni przed wyjazdem i w ciągu 7 dni po przyjeździe (Norwegia). Profilaktyka echinokokozy nie dotyczy fretek.
 • W przypadku wywozu fretek do Szwecji zalecane jest szczepienie przeciw nosówce.
 • Na 24 h przed przekroczeniem granicy zwierzę powinno zostać zbadane przez lekarza weterynarii, co powinno zostać odnotowane w paszporcie.
 • Do Norwegii i Szwecji nie wolno wwozić zwierząt poniżej 3 miesiąca życia.

Węgry

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Wprowadzanie na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca, możliwy jest tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „Dla niekomercyjnego importu psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia i niezaszczepionych, z innych państw członkowskich lub krajów trzecich wjeżdżających do Republiki Węgier”.

 • Pit Bull Terriery, psy w typie tej rasy oraz jej krzyżówki, uznawane są jako rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz na terytorium Węgier (zgodnie z prawodawstwem węgierskim). Ponadto, psy innych ras mogą być również uznane przez właściwe władze jako niebezpiecznie, jeśli powoduje obrażenia u ludzi i innych zwierząt.
 • W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży.
 • Zwierzęta gatunków niebezpiecznych mogą być wwożone na terytorium Węgier po uzyskaniu zgody właściwych władz. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc pod adresy:

  pallosl@oai.hu
  martonl@oai.hu
  chmidta@oai.hu
  http://www.fvm.hu/

Włochy

Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.

 • Muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu, lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785
 • Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Uwaga!!!Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.

 • Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

Wielka Brytania

Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk ). W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

 • W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie: Pit Bull Terrier, Japanese Tosa Dogo Argentino Fila Brasileiro, a także ich krzyżówek.
 • W odniesieniu do gatunków wymienionych w Części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, nie są określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle).
 • Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży.
 • Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki ornitozy.
 • W przypadku wwozu ptaków towarzyszących, właściciel zwierzęcia musi złożyć wniosek o pozwolenie na wwóz, które wydawane jest przez Departament for Agriculture and Rural Development, Dundonald Mouse, Upper Newtownards Road, Belfast BT4 3SB, Northern Ireland, UK; tel. 0044-(0) 28 9052 4999. W przypadku wątpliwości można skontaktować się z: AHITchelmsford@animalhealth.gsi.gov.uk, lub illegal.imports@defra.gsi.gov.uk

Wróć do strony głównej